Home

7+1 Ontmoetingen 7+1 Toppers 7+1 Tegels en Screensavers Geloof ligt op straat Hemels Gelag Bestellen

 >>  Wat is het Hemels gelag?   >>  Boeken en materialen   >>  Tips en adviezen   >>  Waar wordt er mee gewerkt?   >>  Opbouw viering


  Opbouw van Het Hemels Gelag
           
Gedeelte uit een artikel in het tijdschrift Praktische Theologie, januari 2003

Het Hemels Gelag kent een aantal vaste onderdelen, waarbinnen in beginsel alle elementen van een liturgie in een normale zondagse eredienst aan de orde komen. Er is uitdrukkelijk voor gekozen alleen 15 tot 25 jarigen toe te laten. Voor zover er ouderen zijn (een ouderling, een diaken, een voorganger, medewerkers van het jeugdwerk) stellen ze zich bescheiden op. Ze beïnvloeden de gesprekken niet, stellen zo min mogelijk vragen en hebben niet de leiding. Er staan in de zaal her en der enkele stoelen, veel bankjes, wat barkrukken, hoge tafels om aan te hangen, jongeren lopen vrij rond in een als een soort café ingerichte ruimte en gezellige sfeer. Je kunt komen en gaan, zitten of staan, wanneer en waar je wilt. Er is koffie en thee, er zijn broodjes. Dit alles is verzorgd door het team van “de waard” (een volwassene, iemand met alle verantwoordelijkheden van een koster) en een inrichtingsgroep. Een Hemels Gelag verloopt als volgt: 

* De viering duurt van 12.00 tot 14.00 uur en begint met een welkom door de ceremoniemeester (een jongere), het aansteken van de Paaskaars en het voorlezen van de op de muur geprojecteerde lezing van de tekst die ook tijdens de andere kerkdiensten die dag centraal staat. Daarna is er muziek (live of een cd).

* Tijdens “Het Gloriaatje” is er vervolgens, met steeds wisselende werkvormen, gelegenheid je even aan elkaar voor te stellen. Er is een positieve sfeer, meedoen is vanzelfsprekend, maar niet verplicht. In de werkvorm wordt meestal het thema dat bij de tekst is gekozen verkend. Daarna is er weer muziek. 

* Het onderdeel dat volgt heet “Het Grote Verlangen” en wordt geleid door een gespreksleider (ook een jongere). In beginsel nodigt hij of zij voor dit onderdeel een gast uit die op de een of andere manier iets van doen heeft met het thema (één van de aanbevelingen van het bezoekproject was om aan jongeren identificatiefiguren aan te bieden). De gespreksleider interviewt de gast op gevoelsniveau over wie hij of zij is, wat hij of zij doet, welke ervaringen hij of zij daarbij op heeft gedaan, etc.. Iedereen mag vragen stellen, maar discussie wordt nog uitgesteld. De ceremoniemeester geeft aan wanneer de tijd om is en de laatste vraag gesteld moet worden: de vraag naar het grote verlangen van de gast. Daarna volgt er weer muziek. 

* In “De Tapperij” vertelt één van de jongeren, die lid is van de vertelgroep, een verhaal die hij of zij passend vindt bij de bijbellezing van deze dag. Bij de Tapperij moet ieder de verhalenverteller kunnen zien en kunnen horen. Alle krukjes en stoeltjes moeten dus even anders worden neergezet. Na het verhaal is er weer muziek.

* Voor het onderdeel “De Gelagtafel” worden de stoeltjes, bankjes en krukjes weer wat meer door elkaar gezet en gaan de gast, de verhalenverteller en de aanwezige jongeren met elkaar in gesprek. Er kunnen vragen worden gesteld (waarom dit verhaal? waarom dat gezegd?) en er kan worden gediscussieerd. Dit alles onder leiding van de gespreksleider. De ceremoniemeester geeft weer aan wanneer de tijd om is. 

* Direct aansluitend komen we in het onderdeel “De Hemelpoort”. Er gebeuren op veel plekken in de wereld on-hemelse dingen. Daarom krijgt de diaken hier de gelegenheid te vertellen waar de collecte van deze zondag voor is bestemd,  tijdens de muziek die dan volgt. 

* Na al het gepraat volgt nu het onderdeel “Tot op de bodem”. Er wordt een grote kandelaar in het midden van de zaal gezet, met daaronder kleine kaarsjes. Ieder wordt door de voorganger uitgenodigd ergens onder de kandelaar te komen zitten. Er is een korte geleide meditatie, waarin het gaat om het rustig worden, tot jezelf komen, bij je levensbron komen, het eerste licht; alles wat je bezig houdt hier neer leggen; een kaarsje voor iemand aan steken als je wilt. De stilte (5-10 minuten) wordt afgesloten met een gebed voor alles waaraan is gedacht. Aansluitend is er rustige muziek, het blijft stil.

* De voorganger doet tenslotte nog een “Laatste Rondje”: Hij of zij gaat in 2 of 3 minuten na wat er in dit Hemels Gelag aan de orde is geweest en legt een relatie met de geprojecteerde Bijbeltekst. Een toch nog even spannend moment, de concentratie van de aanwezigen is groot.

* Daarna is het woord weer aan de ceremoniemeester voor mogelijke huishoudelijke mededelingen en een bloemetje voor de gast. Tenslotte is er weer muziek.

Uit de beschrijving van de onderdelen blijkt al, dat er nauwelijks voorbereiding van de jongeren wordt verwacht. Uiteraard zal de muziekgroep zich moeten voorbereiden. Dat geldt ook voor de verhalenverteller, de ceremoniemeester en de gespreksleider. Zij hebben daarover evenwel niet teveel onderling overleg. Het thema mag niet tevoren worden uitgekauwd. Wat erover te zeggen valt, moet tijdens Het Hemels Gelag zelf maar blijken. Geen opgewarmde hap. Ook geen voorbereide spanningsboog van twee uur. Soms ontstaat zo’n spanningsboog als vanzelf. Soms ook niet. Juist de afwisseling is goed.

De ceremoniemeester en de gespreksleider kunnen onderdelen soms anders inrichten of in een andere volgorde plaatsen. Soms is er geen gast, wordt daar zelfs bewust voor gekozen. Soms vindt men discussie onwenselijk, wil men alleen ervaringen delen. Door de verschillende onderdelen zo helder te omschrijven, kan er tijdens de vieringen flexibel mee worden omgegaan. Komt het ene deel niet goed uit de verf, dan kan er toch weer met volle energie aan het volgende onderdeel worden begonnen. In een logboek wordt elke viering vastgelegd. Gemiddeld zijn 30 tot 40 jongeren aanwezig.

Tijdens de maandelijkse vergaderingen van de stuurgroep (waarin, naast een dagelijks bestuur, vertegenwoordigers van de pr. groep, de waarden, de inrichtinggroep, de vertelgroep, de pastores, de ceremoniemeesters en gespreksleiders zitting hebben) komt het logboek op tafel en vindt onderling overleg plaats, ook voor de wat langere termijn.

 

       Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l   7+1 Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen